Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ku przeszłości” za rok 2017

I Kwartał

Wykonano prace redakcyjne nad publikacją wspomnień Zofii Joszt „Dziwnie się plecie na tym Bożym świecie”. Książka opisuje życie mieszkańców Wojsławic podczas okupacji niemieckiej (1939-1942) w tym zawiera opis deportacji wojsławickich Żydów.

II Kwartał

Ukazały się wspomnienia p. Zofii Joszt. Publikacja została rozesłana m.in. do bibliotek i instytucji kulturalnych w regionie.

Przystąpiono do opracowywania nowego przewodnika po Wojsławicach. Poprzedni przewodnik autorstwa K. Prożogo „Wojsławice i okolice” opracowany został pod koniec lat 70-tych, zaś przewodniki po Ziemi Chełmskiej wydane w ostatnich trzech dekadach zawierają bardzo powierzchowne i niedokładne opisy naszej miejscowości.

 Skład komputerowy wykonał  w czynie społecznym Zbigniew Larwa.

Andrzej Pilipiuk przekazał na potrzeby muzeum gminnego gablotę ze starymi monetami pochodzącymi ze zbiorów rodzin Pilipiuków i Farfosów. (depozyt).

III Kwartał

Wiceprezes fundacji Marek Farfos zaangażowany był w prace organizacyjne i przygotowawcze kolejnej edycji Dni Jakuba Wędrowycza. (impreza nie była dotowana ani finansowana ze środków fundacji).

Ukazał się przewodnik zatytułowany „Spacer po Wojsławicach”. Przewodnik trafił do rąk m.in. uczestników Dni Jakuba Wędrowycza. Ponieważ uczestnicy zjechali się z terenu całego kraju pozwoliło to na szerokie rozpropagowanie informacji o historii i zabytkach naszego miasteczka.    

Stoisko informacyjne Fundacji znalazło się na imprezie dożynkowej – na placu targowym w Wojsławicach.

Uzyskano zgodę MSWiA na kolejną zbiórkę do puszek. Ku źródłom historii 2017/3861/OR

IV Kwartał

Trwały prace redakcyjne nad zbiorem wierszy dawnego mieszkańca Wojsławic Zenobiusza Badacha pt. „Rozmowy z Przeszłością”.

Fundacja zaprezentowała się na konwencie miłośników fantastyki „Falkon” w Lubinie.   

Andrzej Pilipiuk pozyskał kolejną partię archiwaliów (dokumenty metrykalne) związanych z gminą Wojsławice.

Andrzej Pilipiuk wykonał kopie części archiwum rodzinnego p. Zofii Joszt pozyskując m.in. skan zdjęcia p. Henryka Kamińskiego – aptekarza działającego w Wojsławicach przez I wojną św. oraz skany jego listów do córki z wczesnych lat 20-tych XX wieku. Jest to bardzo cenny materiał historyczny.  

Dokonano uzupełnień listy poległych pogrzebanych na cmentarzu z I wojny św. na Zarowiu. Przygotowano projekt 14 tabliczek z laminatu z nazwiskami żołnierzy – będą wykonane na potrzeby wiosennych prac porządkowych na wyżej wymienionym cmentarzu.

Większość działań przeprowadzono bezkosztowo opierając się na pracy własnej członków fundacji i bezinteresownej pomocy  przyjaciół. Zarząd fundacji w roku 2017-tym nie podjął żadnych uchwał.

 

Zbiórka do puszek nr. MSWiA 2017/3861/OR przyniosła nam łączną kwotę 7578.25 zł

W tym: 

2720 ofiarowali uczestnicy Falkomu

1851 uczestnicy DJW

405 uczestnicy sotkania w Tomaszowie

321 uczestnicy spotkania w Zamościu

374 uczestnicy spotkania w Hrubieszowie

1807.25 zł zebrano od turystów odwiedzających pomnik Jakuba Wędrówycza

*

Ponadto otrzymywaliśny też drobne wpłaty na konto fundacji - co pozwoli na nieco ambitniejszy front działań w roku 2018.

Członkowie fundacji nie pobierają wynagrodzeń.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY