Konkurs literacki "U nas za stodołą" - Edycja III

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

„U nas za stodołą – spotkanie z duchem Bieluchem”

Edycja III – 2019r.

Organizator: Fundacja Ku Przeszłości

Pomysłodawca: Marek Farfos

Honorowy patronat:

II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Andrzej Kosiniec

Współorganizatorzy:

Urząd miasta Chełma

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo: Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

Cele konkursu:

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

-Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury Gminy Wojsławice oraz Ziemi Chełmskiej.

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi.

W tym roku dodaliśmy podtytuł „Spotkanie z Duchem Bieluchem – mile będzie widziane nawiązanie do legend miasta Chełma, a w szczególności do podziemi kredowych i grasującego tam ducha.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz stworzenie utworu w języku polskim

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza w lipcu 2019 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji:

https://www.facebook.com/Fundacja-Ku-Przeszłości-1870075119943534/

Co zrobiliśmy w roku 2018

Sprawozdanie z działalności fundacji Ku przeszłości za rok 2018

I Kwartał

Przygotowano skład komputerowy ekspozycji „Ziemia Wojsławicka w walce o wolność i niepodległość 1792-1918r.” dokumentującej udział mieszkańców Wojsławic i Ziemi Wojsławickiej w zrywach narodowych od wojny w obronie Konstytucji 3-go Maja aż po czasy powstawania II RP i walk jej granice. Ekspozycja jest wkładem fundacji w ogólnonarodowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zamówiono tabliczki z nazwiskami poległych na cmentarz z I wojny św. (14 szt).

Przygotowano skład komputerowy zbioru wierszy p.Zenobiusza Badacha

Ogłoszono II edycję konkursu literackiego „U nas za stodołą”.

II Kwartał

Opublikowano zbiór wierszy pochodzącego z Wojsławic p. Zenobiusza Badacha pt. „Rozmowy z przeszłością”.

Wydrukowano plansze ekspozycji „Ziemia Wojsławicka w walce o wolność i niepodległość 1792-1918r.” (14 plansz o wymiarach 50 X 100 cm. Wydruk barwny na plexi gr. 3 mm.)

Fundacja wzięła udział w konwencie Pyrkon w Poznaniu. Poza prezentacją naszych działań promowano walory turystyczne Ziemi Wojsławickiej oraz przeprowadzono zbiórkę do puszek w ramach zbiórki „Ku źródłom historii” 2017/3861/OR

III Kwartał

Przy siedzibie fundacji ul.Krasnystawska 81 w Wojsławicach otwarto wystawę „Ziemia Wojsławicka w walce o wolność i niepodległość 1792-1918r.” Plansze powieszono na panelach przygotowanych przez Marka Farfosa.

Fundacja wsparła organizację XIII edycji Dni Jakuba Wędrowycza. Wsparcie miało charakter organizacyjny i techniczny – impreza nie była w żaden sposób finansowana ze środków fundacji. Przekazano jedynie niewielką kwotę na koszty przejazdu dwu prelegentów.

W gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach odbył się finał II konkursu literackiego „U nas za stodołą”.

Nawiązano kontakty z proboszczem parafii Tuczępy celem wspólnych działań na polu ratowania zabytków.

Pozyskano pulę numerów ISBN celem sygnowania publikacji fundacji.

IV Kwartał

Andrzej Pilipiuk pozyskał porcję fotografii i archiwaliów związanych z rodziną p. Zofii Joszt w tym listy p.Boguszewskiego – wojsławickiego aptekarza.

Fundacja wzięła udział w konwencie Falkon w Lublinie. Była to okazja do zaprezentowania naszych działań oraz przeprowadzenia zbiórki do puszek wśród uczestników imprezy.

Uzyskano prawo do opieki nad cmentarzem wojennym – celem podjęcia prac porządkowych.

Fundacja przekazała szkole podstawowej w Wojsławicach kopie 14 plansz wystawy „Ziemia Wojsławicka walce o wolność i niepodległość 1792-1918r” celem edukacji młodego pokolenia mieszkańców gminy. (niestety dyrekcja szkoły nie uważała za celowe ich wyksponowania...)

Fundacja udzieliła pomocy technicznej i finansowej w publikacji książki p. Grzegorza Kaczanowskiego „Zachowajmy w pamięci”. (Autor ze swojej strony wsparł Fundację kwotą nieznacznie przewyższającą koszt druku).

Pozyskano dwa zaginione rękopisy prozy Tadeusza Pilipiuka które zostaną opracowane i opublikowane w roku 2019-tym.

Trwały prace redakcyjne nad:

-zbiorem opowiadań pokonkursowych – „U nas za stodołą”

-zbiorem wierszy p. Zofii Joszt „Babci Zosi wierszyki wtóre”

-zbiorem utworów poetyckich i prozatorskich mieszkańców Wojsławic pod redakcją p. Róży Gwardy

Ich publikacja z przyczyn technicznych opóźniła się na I kwartał 2019 r.

Fundacja wsparła finansowo badania archeologa - prof. Andrzeja Niwińskiego prowadzone w ramach "Misji skalnej".

Informacje dodatkowe o działalności.

W roku 2018-tym kontynuowano zbiórkę publiczną „Ku źródłom historii” Nr. MSWiA 2017/3861/OR

Wszyscy członkowie fundacji pracowali jako wolontariusze nie pobierając wynagrodzenia. Fundacja nie podejmowała żadnych uchwał. Nie zaszła konieczność organizacji konferencji ani spotkań roboczych. Fundacja nie wynajmowała odpłatnie pomieszczeń, ani nie nabywała środków trwałych. Fundacja nie posiada, ani nie użytkowała telefonów służbowych. Fundacja nie posiada ani nie wynajmowała pojazdów mechanicznych.

O finasach...

 

W roku 2018 odnotowaliśmy wpływy na konto fundacji w wysokości 20’941.9zł w tym 7.478,25 pochodziło z likwidacji (w dwu transzach styczeń i lipiec) pogotowia kasowego za 2017r. 

 

Wydatki wyniosły łącznie w zaokrągleniu ok. 8429 zł (5027,24 wydano na druk różnych materiałów a 829.06 pochłonęło prowadzenie konta i obsługa księgowa – czyli pity etc. 2000 zł przekazano na badania prof. Andrzej Niwińskiego w ramach „misji skalnej” pokryto koszt stoiska na Pyrkonie i zwrot za przejazdy prelegentów na DJW)

 

Ze zbiórki publicznej do puszek otrzymaliśmy 8908,8 zł z czego 744 zł pozostaje chwilowo w kasie w postaci gotówki.

 

31 grudnia 2018 na koncie fundacji znajdowała się kwota 12’136,80 zł

 

ZA WSZELKIE DATKI I INNE FORMY WSPARCIA - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

Organizacja DJW, budowa "Domu Jakuba Wędrowycza", ani konserwacja pomnika Jakuba Wędrowycza nie są finansowane ze środków fundacji.  

Po Falkonie

Dobiegł końca Falkon - lubelski konwent bedacy największym jesiennym świętem miłośników fantastyki. 

Dla Fundacji była to okazja do zaprezentowania naszych działań, prezentacji walorów gminy Wojsławice  oraz - co tu ukrywać -  ponownego wyciągnięcia ręki po datki... 

Uczestnicy konwentu odwiedzający nasze stoisko nie zawiedi i wsparli nasze działania kwotą 1676 zł 87 gr. 

Za przekazne środki serdecznie dziękujemy - będziemy na bieżąco informować na co zostały spożytkowane. 

falkon2018

W rolę Jakuba Wędrowycza wcielił się tradycyjnie wiceprezes Marek Farfos 

 

Pomnik Semena

Ponieważ samotny pomnik Jakuba Wędrowycza od lat smutno wpatruje się w Wojsławicki horryzont postanowiliśmy dodać mu towarzysza. Ruszyła zbiórka datków na wzniesienie pomika Semena Korczaszki. 

Dla darczyńców przewidziane są skromne upominki - zapraszamy:

  https://www.facebook.com/search/top/?q=fundacja%20ku%20przeszłości&epa=SEARCH_BOX

Wystawa

Komplet plansz (14 sztuk) wystawy dokumentującej udział mieszkanców Ziemi Wojsławickiej w zrywach nardowych otrzymała szkoła podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-kolonii.  

Drugi komplet nadal można podziwiać na ekranach przy pomniku Jakuba Wędrowycza ul Krasnystawska 81 Wojsławice.