Gablota nr. 8

Gablotka poświęcona jest przebiegowi Powtana Styczniowego w okolicy Wojsławic i w południowej części Ziemi Chełmskiej. 

Zostanie przekazana muzeum w Wojsławiciach - prawdoodbnie w grudniu br. 

Zawartość skromniutka niestety - 12 drobnych przedmiotów z epoki + 3 medale i ryngraf (współczesne) 

wojpowstmaly

Nowa Gablota

Przyogotowujemy już 7 gablotę dla naszego muzeum tym razem ciut większą 70 x 100 cm -

poświęconą bitwie o Wojsławice 18-30 lipca 1915 r. Liczę że w drugiej połowie sierpnia będzie

wreszcie okazja dostrczyć je do Wojsławic... 

 

gablota

Z prac Fundacji

Prygotowaliśmy dla muzeum w Wojsławicach 6 gablot o wymiarach 50 X 70 cm każda, towrzących łącznie ekspozycję dokumentujacę pobieżnie dzieje miasteczka w okresie II RP.

IMG 4795

Zawartość to kopie fotografii i dokumentów oraz towarzyszące im artefakty (oraz kilka kopii) - odznaki organizacji, orzełki wojskowe i inne pamiątki.  

Do ekspozycji będzie dołączony spis artefaktów z krótkimi objaśnieniami. 

     Gablota I

     W przededniu niepodległości. 

      

    Gablota II

Wojsławianie w walce o niepodległą Polskę

 

 Gablota III

Nasza szkoła

 

Gablota IV

Organizacje paramilitarne II RP.

 

Gablota V

Aleksander Pilipiuk – rusznikarz z Wojsławic.

 

Gablota VI

Kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 Zdjęcia i kopie dokumentów pochodzą ze zbiorów W.Bitner, S.Z.Joszt, E.Majuka, B.Tałandy-Goczałkowskiej i zbiorów rodziny Pilipiuków. Eksponaty ze zbiorów A.Pilipiuka i M.Farfosa.   

Wystawa zostanie przekazana powstającemu Muzeum w depozyt. Postaram się dostarczyć ją do Wojsławic na pocz. lipca. 

*

Koszt wykonania gablot ok 250 zł pokrył A.Pilipiuk ze śrdoków własnych

Robocizna ok. 10 godzin - własna.

*

W przygotowwaniu ekspozycja poświęcona przypadającej w lipcu setnej rocznicy bittwy o Wojsławice - w ramach letniej ofensywy wojsk pruskich.  

 

 

Nowa publikacja Fundacji

Z przyjemnością zawiadamiam że w lipcu ukazał się zbiorek wierszy pochodzącej z Wojsławic Pani Zofii Rotter-Joszt.

W plannach mamy publikację jej wspomnień z czasów okupacji.

Zosia

                 Życie

Już poza mną życia Wiosna

Była smutna i radosna.

Minęło też życia Lato.

Nie poradzę nic na to.

Jesień życia była miła –

Ale też się skończyła.

Zegara życia nikt nie zatrzyma –

Nadeszła długa ZIMA.

Chociaż ciało trochę mdłe,

Ale umysł jeszcze nie

Przyszedł czas na odpoczynek,

Ciepłe kapcie i kominek.

Lecz nie każdy go posiada –

Został fotel – trudna rada.

Niech dokoła świat się zmienia –

Nie żałuję – mam wspomnienia!

 

          Ci co odeszli

Przecież ci co odeszli

Mieli swoje marzenia

Swoje smutki, radości

Ideały, wspomnienia…

Przecież ci co odeszli

Byli kiedyś młodzi

Piękni, zgrabni, weseli

Kogo dziś to obchodzi?

Przecież ci co odeszli

Zostawili rodziny

Rodziców, mężów1), żony

Dzieci i dziewczyny…

Przecież ci co odeszli

Żyli jak my żyjemy

Byli – odeszli

A my o nich nic nie wiemy.

Przecież ci co odeszli

Byli kiedyś z nami

Oni odeszli

I już ich nie ma!!!

                Zostaliśmy. Czy sami?

 

Fundacja "Ku Przeszłości"

Od szeregu lat wspólnie z moim kuzynem Markiem Farfosem podejmujemy działania na rzecz upamiętniania ważnych wydarzeń związanych z historią Wojsławic.

W roku 2012-tym wydałem własnym sumptem album monograficzny „Wojsławice – skarby naszej pamięci” – zawierający przeszło 400 archiwalnych zdjęć naszej osady.

IMG 4711

Zleciliśmy też namalowanie repliki obrazu św. Michała Archanioła, do kapliczki przy ul Krasnystawskiej.  Obraz olejny na podstawie zdjęć z lat 60-tych wykonała artystka z miasta Końskie – p.Anna Głuszek.

kapliczka

Podjęliśmy prace porządkowe na cmentarzu z I wojny św. W pobliżu przysiółka Zarowie. Ustawiliśmy na masowych grobach żołnierskich 10 krzyży dębowych oraz zawiesiliśmy pierwsze tabliczki z nazwiskami poległych.

IMG 4603

 

                Z naszej inicjatywy w rocznicę Powstania Styczniowego p. Edward Mazurek wykonał tablicę granitową upamiętniającą napaść wojsk rosyjskich na pałac Poletyłów – została zawieszona w budynku Szkoły.    

IMG 3765

                Opublikowaliśmy też książkę „Zielony Wygon” – zbiór wierszy i pieśni śpiewanych przez naszą pieśniarkę p. Zofię Sulikowską.

IMG 4713

                Opublikowaliśmy z papierów pośmiertnych zbiór wierszy i fragmentów prozy Tadeusza Pilipiuka – urodzonego w Wojsławicach.

IMG 4712

                Z archiwum w Lublinie pozyskaliśmy skany obszernego zbioru dokumentów XIX wiecznych dotyczących funkcjonowania w Wojsławicach szkoły. Dokumenty te zostaną stopniowo opracowane.

                Dokonaliśmy oględzin krypt pod kościołem parafialnym – wykonana dokumentacja fotograficzna oraz obszerny raport przekazane zostały Chełmskiej Delegaturze Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków.fot16

 

                Dla nadania dalszym działaniom formy prawnej zdecydowaliśmy się powołać fundcję której nadaliśmy nazwę „Ku Przeszłości”

W najbliższych planach mamy:

                Dalsze prace porządkowe na cmentarzu wojennym – zwłaszcza zbliża się setna rocznica bitwy stoczonej o Wojsławice między wojskami carskimi a armią pruską w lipcu 1915-tego roku, a lista zidentyfikowanych poległych liczy już ponad 80 nazwisk.

                Publikację albumu o kościele parafialnym w Wojsławicach (obecnie znajduje się na etapie składu komputerowego). (zebrane materiały były prezentowane w Wojsławicach w postaci wystawy przygotowanej przez Marka Farfosa).

                Publikację wspomnień okupacyjnych i wierszy p. Sławomiry Zofii Joszt – wnuczki wojsławickiego aptekarza.

                Przygotowanie obszernej monografii Rynku w Wojsławicach uwzględniającej także dane pozyskane w wyniku wykopalisk archeologicznych.

                Upamiętnienie Powstanców Styczniowych spoczywających pod kurchanem (tzw. "ostra mogiła" na polach Kolonii Putnowice.

                Upamiętnienie pola bitwy z 1831 roku na polach Feliksowa 

I inne

Większość prac finansujemy sami ale biorąc pod uwagę ogrom czekających nas zadań z przyjemnością powitamy każdą pomoc – choćby w postaci skromnego datku.

Z Poważaniem

Andrzej Pilipiuk, Marek Farfos

Dane do przelewu Fundacja „Ku Przeszłości” KRS 0000550294

Numer konta: 06 1160 2202 0000 0002 7975 9851

 

STATUT FUNDACJI

„Ku Przeszłości”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

$11.      Fundacja pod nazwą „Ku przeszłości”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatora Andrzeja Pilipiuka aktem notarialnym.

$12.      Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

$11.       Fundacja posiada osobowość prawną.

$12.       Siedzibą fundacji jest Kraków.

$13.       Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może także działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

$14.       Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

$15.       Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

$16.       Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury..

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celami fundacji są:

$1a)       wspieranie archeologów, archiwistów, historyków, etnografów i regionalistów badających przeszłość, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ziemi Wojsławickiej - leżącej w obrębie powiatu chełmskiego;

$1b)       badanie i upamiętnienie wydarzeń historycznych i postaci w szczególności związanych z Ziemią Wojsławicką i jej otoczeniem;

$1c)       promocja i wspieranie kultury, w tym ruchu reenactingowego, rozumianego jako rekonstrukcje wydarzeń historycznych, obyczajów i kultury;

$1d)      wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu upowszechnienie kultury średniowiecza i innych okresów historycznych;

$1e)       przyczynianie się do poszerzania świadomości archeologicznej, historycznej, etnograficznej i ekologicznej;

$1f)        promocja literatury, sztuki oraz dokonań artystycznych, zwłaszcza twórców związanych z Wojsławicami;

$1g)       wsparcie imprez kulturalnych odbywających się w Wojsławicach, oraz poza granicami gminy;

$1h)      publikacja lub dofinansowanie publikacji materiałów dokumentujących przeszłość, kulturę duchową i materialną Ziemi Wojsławickiej;

$1i)        fundowanie lub dofinansowanie tworzenia tablic pamiątkowych, pomników, krzyży i innych materialnych wyrazów upamiętnienia ludzi i wydarzeń historycznych Ziemi Wojsławickiej;

$1j)         tworzenie księgozbioru, gromadzenie archiwaliów, dzieł sztuki, pamiątek i artefaktów związanych z historią i kulturą materialną Ziemi Wojsławickiej.

$1k)       działalność edukacyjna w szczególności w zakresie upowszechniania znajomości historii lokalnej

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele przez:

$11.       przedsięwzięcia umożliwiające wymianę doświadczeń, w szczególności poprzez nawiązywanie kontaktów, organizację konferencji, seminariów, warsztatów, praktyk krajowych i zagranicznych;

$12.       organizowanie ośrodków, klubów oraz rozwijanie ich działalności;

$13.       organizowanie imprez kulturalnych oraz warsztatów;

$14.       prowadzenie działalności badawczej publicystycznej i informacyjnej;

$15.       prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie tematyki związanej z celami Fundacji;

$16.       współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zakresie działania;

$17.       współpracę z organami władz publicznych i samorządami, w szczególności w zakresie promocji regionu, kultury, ruchu reenactingowego i drobnej wytwórczości rękodzielniczej;

$18.       prowadzenie działalności w zakresie kontaktów zewnętrznych (public relations) i działalności promocyjnej;

$19.       promocja wyrobów tradycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów rzemieślniczych i ekologicznych;

$110.    promocja twórców ludowych powiązanych z Wojsławiciami;

$111.    organizacja wystaw i ekspozycji dokumentujących historię i dorobek artystyczny Ziemi Wojsławickiej. 

$112.    ułatwianie wymiany doświadczeń i poszerzanie wiedzy badaczy, regionalistów i niezależnych pasjonatów.

ROZDZIAŁ III

Organy fundacji

§ 5

Organami fundacji są:

$11.       Zarząd Fundacji,

$12.       Zgromadzenie Fundatorów.

Zarząd Fundacji

§ 6

$11.       Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony. Zgromadzenie Fundatorów w każdej chwili ma prawo odwołać członka lub członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

$12.       Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

$13.       Spośród członków Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów wybiera Prezesa Fundacji.

$14.       Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w tym Prezesa Fundacji. W przypadku braku zgodności członków Zarządu co do treści uchwały Zarządu, rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Fundacji.

$15.       Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

§ 7

$11.       Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

$12.       Zarząd w szczególności:

$1a)       realizuje cele Fundacji określone w Statucie oraz kieruje jej bieżącą działalnością,

$1b)       reprezentuje Fundację na zewnątrz,

$1c)       zarządza majątkiem Fundacji,

$1d)      przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

$1e)       ustala regulamin Biura Fundacji,

$1f)        tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

$1g)       może powoływać i odwoływać dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

$1h)      ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,

$1i)        podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

$1j)         uchwala programy działania Fundacji,

$1k)       przygotowuje sprawozdania z działalności Fundacji,

§ 8

$11.       Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 9

$11.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Prezes Fundacji.

$12.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 10

W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają Fundatorzy. Fundator zasiadający w zgromadzeniu może wskazać w testamencie osobę która zajmie jego miejsce w Zgromadzeniu Fundatorów, na wypadek jego śmierci.

§ 11

Zgromadzenie Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 12

$11.       Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Fundatorów.

$12.       Zgromadzenie pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Zgromadzenia z głosem wyłącznie doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

$13.       Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zgromadzenia. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczącemu Zgromadzenia przysługuje głos decydujący.

§ 13

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

$11.       występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

$12.       opiniowanie programów działania Fundacji,

$13.       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

$14.       podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie,

$15.       zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i Dochody Fundacji.

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 /słownie: pięćset złotych , 00/100 groszy/ oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

$11.       darowizn, spadków, zapisów,

$12.       subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych,

$13.       dotacji budżetowych i samorządowych,

$14.       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

$15.       dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację – w razie rozpoczęcia takiej działalności.

§ 17

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§18

                Zarząd Fundacji, może podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

. §19

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznaczy, w miarę potrzeby, w momencie podjęcia uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, na prowadzenie działalności gospodarczej środki w kwocie nie mniejszej 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego, z darowizn, spadków, zapisów, oraz z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego.

§ 20

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej "zakładami".

§21

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

§ 22

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się lub współpracować z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 25

$11.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

$12.       Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 26

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów .

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

§ 28

Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.